Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
25.11.2016

Szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”


W miesiącu listopadzie zostało zrealizowane 50 godzinne szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób będących pracownikami instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego zaangażowanych w pracę grup roboczych. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób.


W trakcie szkolenia poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia:

- Praktyka i pragmatyka interwencji: izolacja ofiary od sprawcy (w tym: nowe środki prawne izolacji „sprawcy” od pokrzywdzonego w postępowaniu cywilnym, karnym i po zakończeniu postępowania karnego), zaproszenie . wezwanie osoby stosującej przemoc, pierwszy kontakt z osobą, wywiad i inne działania „grupy roboczej” ze „sprawcą” w ramach procedury „Niebieskie Karty” konfrontacja, współpraca, budowanie relacji służącej zmianom, poszukiwanie zasobów „sprawcy”.

- Praktyka i pragmatyka długotrwałego oddziaływania: psychoedukacja, uwrażliwianie, trening umiejętności, psychoterapia w zastosowaniu do osób stosujących przemoc, konstruowanie programu edukacyjno – korekcyjnego.

- Propozycje programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy.

- Analizowanie własnych doświadczeń ze sprawstwem przemocy i emocjami towarzyszącymi, przewidywanie aktów przemocy, rozpoznawanie predyspozycji
osobowościowych do stosowania przemocy.

- Modelowanie pierwszego kontaktu ze „sprawcą” przemocy.

- Poszukiwanie zasobów „sprawcy” przemoc.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2020, Obszar IV: Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Cel szczegółowy 1 Zwiększenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, Działanie 4.1.1 Organizacja interdyscyplinarnych szkoleń/warsztatów/ treningów/ superwizji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.