Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
06.11.2013

Projekt „Wolni od Przemocy”


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 01.07.2013r. do 31.12.2013r realizuje projekt „Wolni od przemocy” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2013 r. 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu miasta Jasła. Uczestnikami projektu jest piętnastu uczniów z klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaśle i piętnastu uczniów Gimnazjum nr 2 w Jaśle.

Działania skierowane do młodzieży gimnazjalnej to:
Warsztaty umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

CEL warsztatów:
- dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
- wyposażenie uczestników warsztatów w umiejętności prospołeczne, umiejętności rozwiązywania konfliktów;
- zatrzymanie negatywnych zachowań;
- promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
- rozbudzenie wśród młodzieży potrzeby konstruktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego;
- przekazanie wiedzy i umiejętności na temat organizacji akcji profilaktycznych;


Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym

Celem rozmów jest pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej, pomoc w określeniu indywidualnych predyspozycji i zdolności w kontekście właściwego wyboru kariery zawodowej,

Działania skierowane do dzieci szkoły podstawowej to:
Zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania dzieci zgodnie z

Teorią Wielorakich Inteligencji ( w tym: ćwiczenia plastyczne, ćwiczenia muzyczno – ruchowe, ćwiczenia werbalne, ćwiczenia w grupach rozwijające m.in. umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych z osobami, otwartość na świat i innych, umiejętność współpracy)

Cel zajęć:
- zatrzymanie negatywnych zachowań;
- promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
- rozwój indywidualnych zainteresowń dzieci;
- rozbudzenie wśród dzieci potrzeby konstruktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.