Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
04.06.2013

Odpowiedź na pytanie z dnia 3 czerwca 2013 r.


W dniu 3 czerwca 2013 r. wpłynęła prośba o pomoc w związku ze stosowaniem przemocy mężczyzny nad swoją partnerką i jej rodziną (siostrami, ojcem).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż sprawca stosuje m.in. przemoc fizyczną polegającą na popychaniu swojej partnerki. Dodatkowo w trakcie wszczynanych przez niego awantur, ubliża innym domownikom, co zakwalifikowane może być, jako przemoc psychiczna. W sprawie kilkakrotnie zawiadamiana była policja. Po każdej jednak awanturze sprawca przepraszał ofiarę, zapewniał o zmianie swojego postępowania, co doprowadzało do „wybaczenia sprawcy” i w konsekwencji wycofywania zeznań. Pamiętać należy, iż złożone przez osobę doświadczającą przemocy zeznania, po ich wycofaniu, nie będą mogły być wykorzystane przez instytucje, działające po to, aby udzielić pomocy osobie dotkniętej przemocą. Dlatego przed podjęciem takiej decyzji warto skontaktować się 
z psychologiem, terapeutą lub inną osobą pomagającą ofiarom przemocy w rodzinie. Pomoc taką można uzyskać w ośrodku interwencji kryzysowej lub ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 
Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie nadal stosował przemoc, bez względu na składane obietnice, a następnym razem może być znacznie gorzej.
Zawiadomienie policji o przemocy powinno spowodować wszczęcie procedury „Niebieskie karty”. Jeżeli procedura taka jest w tej chwili prowadzona, można złożyć na policji lub w ośrodku pomocy społecznej zeznania w tej sprawie.
Z opisu sytuacji wynika również, iż sprawca przemocy przebywa obecnie na tzw. zwolnieniu warunkowym, tj. został warunkowo przedterminowo zwolniony z odbycia części kary pozbawienia wolności, którą wobec niego orzeczono. Możliwe, że skazany w okresie tego zwolnienia został oddany pod dozór kuratora. Zasadnym wydaje się zawiadomienie kuratora lub sądu penitencjarnego
o tym, że sprawca w okresie próby nie przestrzega porządku prawnego. Taka informacja może doprowadzić do podjęcia przez sąd decyzji o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia i osadzeniu takiej osoby w zakładzie karnym, w celu odbycia pozostałej części kary.
Kompleksową pomoc (psychologiczną, prawną, terapeutyczną) można uzyskać w ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, powiatowym centrum pomocy rodzinie lub ośrodku pomocy społecznej.