Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
04.06.2013

Odpowiedź na pytanie z dnia 29 maja 2013 r.


Dnia 29 maja 2013 r. przesłane zostały pytania, z których jedno dotyczyło skuteczności zgłoszenia przez osobę niepełnoletnią (przez dziecko) występowania przemocy w rodzinie, drugie – zdefiniowania czym jest przemoc w rodzinie, w szczególności czy „przykre” słowa są przemocą, oraz trzecie – dotyczące tego, co może stać się z dzieckiem, które nie mając matki pozostaje pod opieką ojca stosującego wobec niego przemoc?

Odpowiadając na pierwsze pytanie, zauważyć należy, iż prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktokolwiek z Twoich bliskich jest ofiarom przemocy, ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się poprosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie. Jeśli doznajesz takich zachowań powiadom:
- Policję, dzwoniąc pod numer 997 lub 112,
- prokuraturę,
- ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek interwencji kryzysowej,
- pedagoga szkolnego.
Do skutecznego zawiadomienia o występowaniu przemocy w rodzinie, nie jest wymagane posiadanie jakiegoś minimalnego wieku. Innymi słowy mówiąc, dziecko (osoba niepełnoletnia) może skutecznie zgłosić nie tylko fakt występowania (stosowania) przemocy w rodzinie, ale również zawiadomić o innych zdarzeniach, których osoba ta była ofiarom lub świadkiem, np.
o wymuszeniach w szkole, kradzieży itp. Zawiadomienie może nastąpić w każdy możliwy sposób, np. telefonicznie, osobiście lub pisemnie. W zawiadomieniu należy opisać sytuację oraz określić, kogo ona dotyczy. Występowanie przemocy w rodzinie można zgłosić np. w szkole, zawiadomić Policję lub ośrodek pomocy społecznej.
Drugie pytanie dotyczyło zdefiniowania pojęcia przemoc w rodzinie. Przez przemoc
w rodzinie, należy rozumieć nie tylko przemoc fizyczną (popychanie, drapanie, policzkowanie, kopanie, duszenie), ale również zachowania wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. Przemocą są więc również krzyki, drwiny, oskarżenia, wyzwiska, ośmieszanie, szydzenie lub wyśmiewanie.
Zgodnie z obowiązującym prawem, przez przemoc w rodzinie rozumieć należy jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste małżonka, dziadka, babki, ojca, matki, dziecka, brata lub siostry, a także innej osoby wspólnie zamieszkującej. Przemocą są w szczególności działania lub zaniechania narażające wyżej wymienione osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.
Jednoznaczna odpowiedź na trzecie pytanie, a mianowicie, co stanie się z dzieckiem pozostającym pod opieką ojca, który stosuje wobec niego przemoc, nie jest możliwa. Odpowiedź na to pytanie jest niemożliwa bez szczegółowego poznania sytuacji, a treść przesłanej do nas wiadomości nie dostarcza wszystkich niezbędnych informacji. W razie stwierdzenia stosowania przemocy ojca wobec dziecka, sąd opiekuńczy może ograniczyć lub pozbawić takiego ojca władzy rodzicielskiej. Dziecko doświadczające przemocy ze strony ojca, może trafić pod opiekę innej osoby spokrewnionej (np. babki, brata, siostry lub ciotki), do rodziny zastępczej lub w ostateczności do domu dziecka.