Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
11.05.2012

Regulamin konkursu plastycznego


 Załącznik do uchwały Zespołu Interdyscyplinarnego

 Nr 1 z dnia 8 maja 2012 r. 

REGULAMIN KONKURSU „Stop przemocy wobec dzieci 2012”

§ 1.

Ogłasza się konkurs pod nazwą „Stop przemocy wobec dzieci 2012”, zwany dalej Konkursem.

§ 2.

Konkurs organizowany jest przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający na terenie miasta Jasła, zwany dalej Zespołem lub Organizatorem konkursu.

§ 3.

Ogłoszony konkurs stanowi realizację zadania nr 3 określonego w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 dla miasta Jasła, który stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej Jasła nr VIII/51/2011 z dnia 28 marca 2011 r.

§ 4.

Współorganizatorem konkursu są podmioty skupione w Zespole na podstawie porozumień zawartych przez Burmistrza Miasta Jasła.

§ 5.

Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci oraz uczniów uczęszczających do placówek oświatowych podległych Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle prac plastycznych lub multimedialnych o tematyce wpisującej się w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Wykonanie prac może być poprzedzone zajęciami edukacyjno – informacyjnymi prowadzonymi przez pracowników podmiotów skupionych w Zespole.

§ 6.

Do wykonania prac plastycznych lub multimedialnych, o których mowa w § 5, zgłaszać się mogą indywidualnie bądź w grupach dzieci oraz uczniowie uczęszczający do placówek oświatowych określonych w § 5. Szkoła lub przedszkole może przesłać Organizatorowi konkursu nie więcej niż pięć wytypowanych do konkursu prac.

§ 7.

Praca grupowa może być wykonana przez nie więcej niż czterech autorów. Tak autorzy indywidualni, jak też i grupowi mogą zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż jedną pracę. Praca winna być podpisana w sposób umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie autora poprzez następujące dane:

1.       Imię i nazwisko autora bądź autorów

2.       Nazwa szkoły lub przedszkola

3.       Określenie wieku autora bądź autorów

§ 8.

Przyjmuje się następujący podział na grupy wiekowe wraz z myślą przewodnią pracy, wokół której skupiona winna być jej tematyka:

§ 9.

Praca plastyczna powinna być zrealizowana dowolną techniką w formie rysunku lub plakatu, w formacie A3 lub większym. Praca multimedialna powinna być zrealizowana w formie samoistnej witryny internetowej, bądź też zakładki do już istniejącej witryny macierzystej placówki oświatowej.

§ 10. 

Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 28 maja 2012 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, który prowadzi obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu. W przypadku pracy multimedialnej powinna ona być przesłana na odpowiednim nośniku danych, lub w formie elektronicznej na adres elektroniczny Ośrodka (mjaslo@rzeszow.uw.gov.pl). Dopuszcza się również umieszczenie pracy w sieci internetowej, w sposób umożliwiający swobodne jej przeglądanie przez innych użytkowników sieci.

§ 11. 

Ocena nadesłanych prac odbywać się będzie według następujących kryteriów:

1.       Zgodność z wymaganą tematyką

2.       Spełnienie wymogów formalnych – format pracy, ilość autorów, termin nadesłania

3.       Estetyka pracy

4.       Samodzielność w wykonaniu pracy

5.       Sposób wyrażenia przesłania wyrażonego w tematyce pracy

6.       Walory artystyczne – sposób przedstawienia myśli oraz dobór użytej formy

§ 12.

1.       Oceny nadesłanych prac dokona grupa robocza powołana w dniu 26.03.2012 r., której zadaniem jest opracowanie projektów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2.        Od dokonanego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

§ 13.

W każdej z grup wiekowych wyłonione zostaną trzy najlepsze prace. Autorzy najlepszych prac otrzymają od organizatorów Konkursu nagrody rzeczowe. Organizator konkursu dopuszcza również możliwość oraz nagrodzić inne prace. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

§ 14. 

Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu zostaną sfinansowane i zakupione ze środków budżetowych Zespołu oraz pozyskanych w tym celu środków zewnętrznych.

§ 15. 

Wręczenie nagród odbędzie się w terminie uzgodnionym między organizatorami konkursu i placówkami oświatowymi w nim uczestniczącymi, jednakże nie później niż do 30 czerwca 2012 r. 

§ 16. 

1.       Zespół zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w dalszych działaniach przewidzianych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 dla miasta Jasła.

2.       Zespół zastrzega sobie prawo, w szczególności do wielokrotnego publikowania, rozpowszechniania oraz udostępniania publicznego nadesłanych prac.