Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
14.03.2012

Odpowiedź na pytanie z dnia 07.03.2012 r.


Podane w zapytaniu informacje są bardzo skromne i nie precyzują w stopniu wystarczającym stanu faktycznego, jednakże z treści pytania można wysnuć istnienie co najmniej dwóch możliwości aktualnego stanu rzeczy w zakresie procesowym.

Nie zostało sprecyzowane przez osobę zadającą pytanie czy odbyła się już pierwsza rozprawa rozwodowa, czy też nie. Ma to doniosłe znaczenie z procesowego punktu widzenia. Ponadto osoba zadająca pytanie nie określiła w żaden sposób treści żądań, z jakimi wystąpiła druga strona postępowania. Przyjąć jednakże można, iż żądania sprowadzały się do rozwiązania małżeństwa, nałożenia odpowiedniego obowiązku alimentacyjnego na stronę pozwaną oraz ustalenia sposobu kontaktowania się z małoletnimi dziećmi przez stronę pozwaną.

W sytuacji gdy nie doszło jeszcze do pierwszej rozprawy właściwym jest wystosowanie do sądu rozpatrującego sprawę odpowiedzi na pozew. Odpowiedź na pozew powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego określonym w Kodeksie postępowania cywilnego. Powinna więc zawierać oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane, oznaczenie stron postępowania, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosków wraz z dowodami oraz oświadczeniami na poparcie przytaczanych okoliczności, podpis strony oraz oznaczenie załączników. W odpowiedzi na pozew powinno się ulokować własne żądania w przedmiocie sprawy, której pismo dotyczy oraz odpowiednio je uzasadnić. Dla przykładu, jeśli strona powodowa wnosi o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, to możemy w odpowiedzi na pozew wnosić o oddalenie powództwa w tym zakresie. Przykładowe uzasadnienie może zawierać powołanie okoliczności przeczących konieczności ustanowienia obowiązku alimentacyjnego. Dla przykładu: alimenty nie są zasadne z uwagi na fakt, iż strona pozwana wnosi o ograniczenie władzy rodzicielskiej strony powodowej i pozostawienie dzieci pod opieką strony pozwanej. Rozważyć można też wniesienie powództwa wzajemnego, jeśli przemawiają za tym odpowiednie względy.

Jeśli zaś nie ma możliwości wniesienia odpowiedzi na pozew (minął termin 14 dni od dnia otrzymania pozwu), rozważyć należy zgłaszanie w trakcie postępowania rozwodowego odpowiednich wniosków dowodowych, tak aby w konsekwencji przekonać sąd o bezzasadności podnoszonych przez stronę powodową argumentów. Nie określono jednakże w pytaniu celów, jakie przyświecają w takim postępowaniu tak stronie powodowej, jaki i pozwanej, a wobec tego trudno jest udzielić w materii dowodowej właściwej porady. Nadmienić jednak należy, iż przepisy o postępowaniu cywilnym przewidują otwarty katalog dowodów, które powoływać mogą strony.

W przypadku powzięcia informacji o nadużywaniu alkoholu przez osobę współmałżonka jednym z możliwych do przedsięwzięcia działań jest powiadomienie o tym fakcie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zbada sprawę i jeśli zaistnieje taka konieczność, podejmie działania w kierunku skierowania osoby nadużywającej alkoholu na badanie przez biegłego, a następnie na leczenie odwykowe w trybie otwartym bądź zamkniętym.

Jeśli nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków odbywa się w obecności małoletnich dzieci i w związku z tym powoduje zakłócenia w ich rozwoju, to możliwym jest wniesienie powództwa do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny. Sąd rodzinny dysponuje odpowiednimi kompetencjami do rozwiązania trudnej sytuacji w rodzinie, począwszy choćby od zobowiązania nadużywającego alkoholu rodzica do określonego postępowania a skończywszy na odebraniu takiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej.

Ze względu na brak odpowiedniej ilości informacji w zadanym pytaniu udzielenie pełnej odpowiedzi na wszystkie kwestie jest niezmiernie trudne. Pomocna w tym zakresie byłaby osobista wizyta osoby zadającej pytanie w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin przy ul. Floriańskiej 8A w Jaśle, gdzie świadczę poradnictwo prawne dla mieszkańców naszego miasta.

Konsultant prawny, Tomasz Hals