Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
12.03.2012

Wspólne szkolenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie


W dniach 8 i 9 marca 2012 r. w budynku Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin odbyły się warsztaty szkoleniowe skierowane do osób zajmujących się pracą z indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej w ramach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.

Szkolenia zorganizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, który zajmuje się techniczno – organizacyjną obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do prowadzenia szkolenia zaproszeni zostali certyfikowani specjaliści rzeszowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Pani Barbara Łukasik oraz Pani Barbara Błaż – Kapusta. Za formę szkolenia przyjęto metodę warsztatową pozwalającą zarówno na pogłębienie wiedzy wśród uczestników szkolenia, jak też i na praktyczne przećwiczenie sposobu pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie.

Uczestnikami szkolenia byli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, policjanci dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, kuratorzy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Jaśle, a także członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciele służby zdrowia. Wszyscy uczestnicy na co dzień zaangażowani są w prace z indywidualnymi przypadkami występowania przemocy w rodzinie w ramach tworzonych przez Zespół Interdyscyplinarny grup roboczych.

Zjawisko przemocy w rodzinie ma bardzo złożony charakter, praca z osobami uwikłanymi w przemoc wymaga od przedstawicieli instytucji pomocowych kompetencji w wielu zakresach. Dlatego też niezbędnym do osiągnięcia skuteczności w podejmowanych działaniach jest min. zapoznanie się z psychologicznymi aspektami zachowań sprawców przemocy domowej, jak też i osób jej doznających. Szkolenie obejmowało także przećwiczenie zasad kontaktu i postępowania z osobami uwikłanymi w przemoc domową. Pamiętać bowiem należy, iż w rodzinach doświadczających przemocy bardzo często przedstawiciele instytucji pomocowych napotykają chęć przemilczenia trudnej sytuacji, jak również brak woli do współpracy w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji.

Szkolenie zorganizowane zostało w budynku nowo otwartego Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, gdzie na co dzień osoby doświadczające przemocy domowej mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego. Dokładne informacje na temat terminów udzielania porad dostępne są w zakładce „Poradnictwo Specjalistyczne” witryny internetowej Zespołu Interdyscyplinarnego.