Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl

 

 

Zespół interdyscyplinarny

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.

Definicja pojęcia Zespół Interdyscyplinarny jest bardzo prosta. Otóż jest to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie opiera się właśnie na takich zasadach. Wyznaczone w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie osoby spotykają się w celu nakreślenia sposobu, w jaki chcą działać i wykorzystywać swoje kompetencje, możliwości i zasoby w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie miasta Jasła wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

1. Szpital Specjalistyczny w Jaśle - Joanna Tutro
2. Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych” w Jaśle - Jolanta Liszka
3. Komenda Powiatowa Policji w Jaśle - Joanna Garbacik
4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle - Donata Gryziec
5. Prokuratura Rejonowa w Jaśle - Grażyna Krzyżanowska
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle - Beata Rak
7. Sąd Rejonowy w Jaśle - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
- Barbara Szajnar - Krajewska
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle - Dorota Lignar
9. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Bogusława Wójcik
10. Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle - Aleksandra Dacyl
11. Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozostający w strukturach PCPR w Jaśle - Magdalena Maculak
12. Zakład Karny w Jaśle - Marcin Gawior
13. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle - Marzena Lechwar

Członkowie Zespołu mają ustawowy obowiązek spotykać się nie rzadziej niż raz na kwartał. W praktyce spotkania Zespołu działającego na terenie miasta Jasła odbywają się znacznie częściej. Ponadto członkowie Zespołu spotykają się w ramach uczestnictwa w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wynikających z potrzeb bieżącej działalności spotkań roboczych.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów uczestniczących na obszarze danej gminy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jak zatem Zespół pracuje nad konkretnymi przypadkami występowania przemocy w rodzinie?

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia tworzenie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego grup roboczych zajmujących się właśnie indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej. W skład grupy roboczej wchodzą pracownicy instytucji działających w ramach Zespołu interdyscyplinarnego, jednakże nie muszą to być członkowie samego Zespołu. Rzecz w tym, iż Zespół tworzą osoby szczebla decyzyjnego, a do pracy w ramach grup roboczych kierowani mogą być pracownicy niższego szczebla, najlepiej znający sytuację danej osoby lub rodziny. Praktyka działalności grup roboczych na terenie miasta Jasła wskazuje, iż najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie do pracy w grupach roboczych pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, jako że są to osoby najczęściej znające sytuację rodziny, w której występuje przemoc. Jeśli zaś nie, to osoby takie na podstawie właściwych przepisów prawa mogą udać się do miejsca zamieszkania rodziny, gdzie występuje problem, i zdiagnozować zastaną na miejscu sytuację. W dalszej kolejności do pracy w grupach roboczych kierowani są pracownicy pozostałych podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz specjalistów z zakresu psychologii i psychoterapii, gdyż tacy najczęściej potrzebni są do wypracowania i następnie zrealizowania planu pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc domową.

Zgodnie z nałożonymi wymogami prace grup roboczych są dokumentowane oraz na bieżąco monitorowane przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, a dostrzeżone deficyty omawiane są na posiedzeniach Zespołu dla jak najszybszego ich wyeliminowania. Interdyscyplinarne podejście do zagadnienia przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest daleko skuteczniejszą metodą działania niż te stosowane uprzednio. Spora, jak na warunki lokalne, ilość instytucji zajmujących się zjawiskiem przemocy domowej działa nie w pojedynkę, a w sposób skoordynowany, co z kolei znacząco wpływa na szybkość i skuteczność podejmowanych działań. Rzecz jasna nie dzieje się tek zawsze, zdarzają się przypadki bardzo skomplikowane i trudne do rozwiązania, lecz warto przy tym wskazać, iż instytucje i osoby tworzące Zespół Interdyscyplinarny cały czas rozwijają się i zbierają cenne doświadczenie w swej pracy, które w przyszłości z całą pewnością pozwoli na coraz skuteczniejsze działania.